Menu2

Regulamin serwisu careego

Regulamin serwisu careego.pl


 • Ogólny Regulamin serwisu careego.pl
 • Regulamin płatnych funkcjonalności serwisu careego.pl

A. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z serwisu careego.pl
 2. Treści zamieszczane w serwisie careego.pl dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu chyba, że z opisu danej funkcjonalności wynika wprost inaczej.
 3. Serwis careego.pl udostępniając swoje zasoby systemu teleinformatycznego umożliwia przechowywanie danych Użytkowników i przez Użytkowników serwisu. Właściciel strony nie jest inicjatorem przekazu danych ani nie wybiera odbiorcy przekazu danych, jak również nigdy nie wybiera ani nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie.
 4. Serwis świadczy usługi, których rodzaje i warunki świadczenia (w tym odpłatności) określone są w kolejnych punktach niniejszego regulaminu.

 

B. Definicje związane z serwisem.

 1. Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu careego.pl.
 2. Serwis careego.pl – internetowy serwis prowadzony w domenie careego.pl przez właściciela serwisu, będący platformą komunikacyjną przeznaczoną do edukacji, tworzenia opisu firm, generowania opinii i spostrzeżeń dotyczących treści dostępnych w sieci Internet. Serwis umożliwia wymianę opinii i spostrzeżeń dotyczących podejmowanych prac i firm.
 3. Konto – wydzielony dla danego Użytkownika w serwisie careego.pl profil internetowy gdzie zbierane i prezentowane są informacje o działaniach Użytkownika w w serwisie careego.pl. Jeden użytkownik może posiadać tylko jedno konto w serwisie careego.pl chyba, że właściciel strony wyrazi zgodę na posiadanie kolejnego konta.
 4. Operator serwisu – osoba odpowiedzialna za weryfikację działalności serwisu w oparciu o ład prawny i niniejszy regulamin.
 5. Artykuł – treść o charakterze informacyjnym opublikowana przez Użytkownika serwisu lub redaktorów serwisu
 6. Opinia użytkownika – wyróżniana w artykule część w której serwis cytuje opinię użytkownika wyrażoną w komentarzu lub bezpośrednio przesłaną do operatora serwisu.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin.

 

C. Rejestracja w serwisie.

 1. Zarejestrować w serwisie careego.pl mogą się tylko osoby fizyczne, które ukończyły 13 lat. Użytkownikami serwisu nie mogą być przedsiębiorcy, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to zgodę.
 2. W celu dokonania rejestracji należy podać w odpowiednim formularzu dostępnym w serwisie co najmniej: nazwę pod jaką Użytkownik będzie reprezentowany w serwisie (login), adres e-mail (inny niż tymczasowy lub anonimowy) oraz hasło. Rejestracja w serwisie lub aktywacja konta jest tożsame z akceptacją regulaminów serwisu.
 3. Pełna dostępność do zasobów serwisu następuje po logowaniu.
 4. Serwis oferuje użytkownikom alternatywną możliwość logowania w serwisie careego.pl   z wykorzystaniem ich danych dostępowych pochodzących z serwisów zewnętrznych, które każdorazowo są wskazane na stronach serwisu careego.pl. Serwisy zewnętrzne mogą przewidywać dodatkowe warunki skorzystania z takiej opcji. Pierwsze takie logowanie (o ile nie następuje po rejestracji w serwisie careego.pl w sposób opisany w powyższym punkcie C.2.) połączone jest z akceptacją Regulaminu. Wykonanie tych czynności jest traktowane jako rejestracja w serwisie careego.pl
 5. Dokonanie aktywacji oznacza zakończenie rejestracji Użytkownika w serwisie. Zawarcie pomiędzy Użytkownikiem a właścicielem strony careego.pl umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie i polegających na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości korzystania z serwisu careego.pl w sposób opisany w Regulaminie następuje w momencie rozpoczęcia korzystania z serwisu careego.pl
 6. W wyniku rejestracji użytkownika tworzone jest Konto. Informacje na Koncie Użytkownik może uzupełnić o własne dane, przy czym te dane może w każdej chwili usunąć.
 7. Użytkownik ma wgląd wyłącznie do informacji jawnych dotyczących kont pozostałych Użytkowników.

 

D. Idea działania i podstawowe funkcjonalności serwisu careego.pl

Ideą działania serwisu careego.pl jest pomoc w budowie kariery osób korzystających z serwisu. Serwis realizuje swoją wizję poprzez pomoc w rozpoznaniu swoich mocnych stron i predyspozycji, pomocy w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej i wyborze firmy poprzez dokonywanie opisów stanowisk i warunków pracy w danych firmach. Strona składa się z następujących działów:

 • Zawody – dział opisujący poszczególne zawody
 • Poradnik – dział zawierający porady dla osób szukający pracy, osób chcących zmienić pracę i ogólne porady związane z karierą zawodową
 • Twoja firma – dział pomocny osobom, które chcą założyć własną działalność gospodarczą
 • Emigracja – poradnik dla osób chcących emigrować
 • Firmy – dział opisujący poszczególne firmy i stanowiska
 • Raporty – dział zawierający raporty związane z rynkiem pracy

Użytkownicy w ramach działania serwisu mogą zamieszczać komentarze, dodawać własne opinie o firmach, rozwiązywać testy związane z rekrutacją i rozwojem swojej kariery.

 

E. Zasady korzystania z serwisu careego.pl

 1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach działania serwisu careego.pl, a także cel tych działań muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności zakazane jest publikowanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści które umieszcza w ramach działania serwisu careego.pl
 3. Treści (w tym komentarze) tworzone przez użytkownika powinny być zredagowane w sposób czytelny, nie mogą mieć charakteru reklamowego (zawierać linki do innych stron) i nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów (w tym dobrych praktyk) oraz praw osób trzecich. W szczególności w serwisie careego.pl zabrania się:
 • wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych, w tym dotyczących innych Użytkowników serwisu Careego.pl
 • wypowiedzi naruszających zasady dobrego wychowania i netykiety,
 • treści propagujących przemoc, treści drastycznych, bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
 • treści naruszających dobra osobiste (w szczególności wizerunku) lub prawa autorskie osób trzecich,
 • treści o charakterze pornograficznym.
 • Niedozwolone jest zamieszczanie w serwisie careego.pl linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa w punkcie E.3. powyżej.

Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, komentarzy lub innych treści w serwisie careego.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez serwis w zakresie ich osobistego użytku przez czas nieokreślony.

Użytkownicy są zobowiązani do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mających na celu manipulowanie treściami, do nie spamowania serwisu careego.pl oraz do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisu lub wypatrzyć ideę przyświecającą jego powstaniu. Korzystanie z serwisu nie może być uciążliwe dla innych użytkowników serwisu.

Użytkownik może zamieszczać jedynie zdjęcia do których publikacji posiada stosowne prawa.

Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, oraz innych zamieszczonych przez siebie zdjęć w Serwisie Wykop.pl, na zasadzie wskazanej w zdaniu uprzednim.

Jeżeli zdjęcie przedstawia inną osobę, Użytkownik powinien otrzymać zgodę takiej osoby na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jej wizerunku.

 

F. Rola operatora serwisu careego.pl.

 1. W ramach serwisu operator udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia i miejsce na stronie internetowej careego.pl w celu umożliwienia im korzystania z jego funkcjonalności.
 2. Właściciele serwisu careego.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach serwisu ani nie ponoszą odpowiedzialności za treść wszelkich danych zamieszczanych przez Użytkowników w serwisie careego.pl
 3. Właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za przechowywane dane, o ile nie wiedzą o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. W przypadku uniemożliwienia dostępu do danych z uwagi na uzyskaną wiarygodną wiadomość o ich bezprawnym charakterze Spółka zawiadomi Użytkownika w ramach jego Konta.
 4. W uzasadnionych przypadkach operator serwisu może usunąć wpis (artykuł) lub/oraz komentarze, jeżeli treść artykułu narusza postanowienia Regulaminu. Operator nie ma obowiązku weryfikacji wpisów (artykułów) i komentarzy.
 5. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach operator serwisu może usunąć lub w odpowiedni sposób zredagować treści umieszczane przez Użytkowników, jeżeli ich zamieszczanie w serwisie careego.pl narusza postanowienie Regulaminu. Operator serwisu nie ma jednak obowiązku weryfikacji jakichkolwiek danych zamieszczanych przez Użytkowników w serwisie careego.pl. Serwis przy każdych tego typu działaniach zapewni pełną transparentność i w formie podsumowania przedstawi korespondencję prowadzoną z wnioskodawcą wnioskującym o usunięcie danej treści.
 6. W uzasadnionych przypadkach i zakresie operator serwisu może uniemożliwić Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności Serwisu, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu. O powyższym Użytkownik jest informowany w drodze komunikatu przesłanego na adres e-mail.
 7. Operator serwisu oświadcza, że dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania serwisu careego.pl, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania, w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach, pracy serwisu ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od operatora. Operator zawsze dokłada wszelkich starań, aby ograniczyć negatywne skutki zaistniałych okoliczności.

 

G. Ochrona prywatności.

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w odniesieniu do danych Użytkowników, jest serwis careego.pl. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane Spółce przez Użytkownika lub przez podmioty prowadzące serwisy zewnętrzne, w tym Facebook, w związku z logowaniem się Użytkownika w serwisie.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez serwis zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w celu świadczenia przez serwis usług w ramach działania strony www.careego.pl oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem serwisu, a także związanych ze świadczeniem usług przez właścicieli serwisu. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 3. Serwis careego.pl zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy serwis przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez serwis lub gdy serwis zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez serwis danych osobowych innemu niż serwis administratorowi danych.
 4. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkownika mogą być także przekazywane – w koniecznym zakresie – podmiotom trzecim (w tym podmiotom wykonującym na zlecenie serwisu czynności dotyczące usług świadczonych w ramach serwisu careego.pl), jak też mogą być udostępniane za zgodą Użytkownika innym Użytkownikom.
 5. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez serwis przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

 

H. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Użytkownicy serwisu mogą zgłaszać reklamacje dotyczące opisanego w Regulaminie serwisu careego.pl
 2. Reklamacje dotyczące dostępu do płatnej części serwisu (w tym testów) opisane są w osobnym regulaminie.
 3. Reklamacje można zgłaszać poprzez formularz kontaktowy lub pisząc bezpośrednio na adres e-mailowy kontakt@careego.pl
 4. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać co najmniej adres e-mail zgłaszającego reklamację, imię oraz przynajmniej pierwszą literę nazwiska oraz firmę lub organizację, którą reprezentuje zgłaszający reklamację. Zgłoszenie reklamacyjne musi również zawierać adres odnośnika, które dotyczy zgłoszenie reklamacyjne oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji operator serwisu zwracasię do Użytkownika o jego uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania przez operatora serwisu prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy oraz niewymagające uzupełnienia).
 6. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do jego konta.

 

 

I. Zakończenie korzystania z serwisu careego.pl

 1. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie w każdym czasie.
 2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy Użytkownik może złożyć poprzez skorzystanie z ustawień dostępnych w profilu, w formie elektronicznej poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: kontakt@careego.pl lub poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego.
 3. Operator serwisu może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym gdy:

Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, bądź zaakceptowanych przez Użytkownika odrębnych regulaminów innych usług związanych z serwisem careego.pl i świadczonych przez operatora lub Użytkownik podał dane lub złożył oświadczenia nieprawdziwe, nieaktualne, nieprawidłowe bądź niepełne.

 1. W innych niż wskazane w powyższym punkcie I.3 sytuacjach operator uprawniony jest do rozwiązania umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 2. Konsekwencją rozwiązania umowy jest usunięcie Konta, które wraz z jej zawarciem zostało utworzone. Usunięcie Konta nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił w serwisie careego.pl. Operator, z zastrzeżeniem jego uprawnień określonych w powyższym punkcie F, nie usuwa w takim przypadku zamieszczonych artykułów, wpisów i komentarzy oraz opublikowanych opinii.

 

K. Wyłączenia odpowiedzialności i zastrzeżenia.

 1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona zostaje odpowiedzialność Usługodawcy za:wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego korzystania z serwisu, informacje pobrane przez Użytkownika z Internetu oraz za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika.
 3. Szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej
 4. Wszelkie działania podjęte w stosunku do Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub niniejszego regulaminu.
 5. Za ewentualne szkody w związku z treścią Komentarzy i Materiałów, działania Użytkownika polegające na zbieraniu danych osobowych niezgodnie z prawem i następnie ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym w sposób niezgodny z przepisami regulującymi zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych.
 6. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, operator serwisu careego.pl zastrzega sobie prawo do:
 • zmiany parametrów Konta w Serwisie w przypadku Kont płatnych, przy czym w czasie trwania opłaconego Abonamentu mogą to być wyłącznie zmiany podnoszące wartość świadczonej usługi,
 • okresowego wyłączania Serwisu bez uprzedniego powiadomienia,
 • a także wyłączenia całego Konta, bez uprzedzenia, w wypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,
 • całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika na stronach Serwisu,
 • usunięcia Komentarzy lub Materiałów w przypadku stwierdzenia, iż mogą naruszać chronione prawem dobra podmiotów trzecich lub naruszają dobre zwyczaje,
 • przeniesienia swoich praw i obowiązków związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w serwisie careego.pl na inny podmiot.

 

J. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin jest udostępniany w sposób ciągły na stronie internetowej serwisu careego.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, operator poinformuje o tym na stronach serwisu careego.pl, a w odniesieniu do Użytkowników.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez operatora serwisu careego.pl, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w serwisie careego.pl oraz od dnia przesłania stosownego powiadomienia o zmianach do Użytkowników.
 4. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania, na zasadach określonych w powyższych punktach I.1 i I.2, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

 

Regulamin płatnych funkcjonalności serwisu careego.pl


Płatne

Polub nas.

Ta strona jest darmowa, nie zawiera agresywnych i natarczywych reklam.

Stronę rozwijamy hobbistycznie, chętnie dzielimy się wiedzą.

Bądź na bieżąco, inspiruj się innymi. Polub nas: